Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOŚCIELCU
na rok szkolny 2016/2017CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

- wzmacnianie efektów działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej;
- doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu, z uwzględnieniem realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola oraz monitoringu realizacji podstawy programowej;
- promowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym przy współpracy z instytucjami i organizacjami środowiskowymi;


MISJA PRZEDSZKOLA

- Przedszkole wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania, stwarza wychowankom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa. zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo.
- tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka;
- wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców;
- kształtuje postawy moralne, proekologiczne
- promuje zdrowie fizyczne i psychiczne;
- przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka;
- organizuje sprawne zarządzanie placówką;
- analizuje i ocenia efekty swojej pracy;


WIZJA PRZEDSZKOLA

- Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
- przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby
- praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości;
- umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje
je do podjęcia nauki w szkole;
- oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności
i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych;
- przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji;
- wszyscy przestrzegają prawa dziecka
- rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola;
- przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną;
- przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego;
- promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku;
- stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola;
- baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy;


PRIORYTET PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Edukacja patriotyczna

Przedszkolowo.pl logo