Procedury Bezpieczeństwa

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W GMINNYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM w KOŚCIELCUI.

Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka do i z przedszkola1.Przyprowadzanie dzieci

1.1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola

odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.

1.2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że są

zobowiązani wprowadzić dziecko do sali.

1.3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego

wejścia do sali.

1.4. Rodzice/opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie

wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo

swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.

1.5. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie

bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/opiekunów na terenie

przedszkola, lub przed wejściem do budynku, w szatni lub przed

zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

1.6. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do

przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani

zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.

1.7. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że

nie jest ono zdrowe.

1.8. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego

obserwacji wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka

wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia

przyjęcia dziecka do grupy.

1.9. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 8.00 najpóźniej

jednak do godziny 9,00. O godzinie 9,00 przedszkole ze względów

bezpieczeństwa jest zamykane.

1.10. Przyprowadzenie dziecka o innej godzinie - w dowolnym czasie - może

nastąpić w wyjątkowych przypadkach po uprzednim poinformowaniu

przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.

1.11. Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu po uzgodnieniu z nauczycielką.

Muszą to być zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.2. Procedura schodzenia się dzieci

2.1. Wszystkie dzieci przychodzące do przedszkola między godziną 700 a 800

przebywają w sali „Krasnoludków” do godziny" 800.

2.2. Od godziny 800do godziny 1300 każda grupa przebywa w swojej sali.

2.3. W godzinach przyprowadzania dzieci do przedszkola rodzic przekazuje dziecko

dyżurującemu nauczycielowi lub wychowawcy.

2.4. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola od godziny od 700 do 800 najpóźniej

do godziny 900.

2.5. Ze względów bezpieczeństwa przedszkole jest zamykane o godzinie 900.3. Odbieranie dzieci

3.1.Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne

osoby dorosłe przez nich upoważnione.

3.2. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić

tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego

przez rodziców/opiekunów prawnych (załącznik do Umowy zawartej z

rodzicami o świadczenie usług).

3.3. W oddziałach porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się

dzieci muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru

dzieci z każdej grupy wiekowej.

3.4. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić

zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem

tożsamości.

3.5. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia

rodziców/opiekunów prawnych i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do

wyjaśnienia sprawy.3.6. Gdy dziecko jest odbierane z ogrodu przedszkolnego, wymaga się od rodziców

/opiekunów prawnych, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili

odebranie.

3.7. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w

karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji

przez rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio nauczycielowi w formie

ustnej lub pisemnej.

3.8. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/opiekuna prawnego zgłaszaną

telefonicznie.

3.9. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim, poza upoważnionym

przez rodziców rodzeństwem, zgodnie z art. 43 Ustawy Prawo o ruchu

drogowym – zezwala on dzieciom do lat siedmiu korzystać z drogi pod opieką

osoby, która ma co najmniej dziesięć lat.

3.10. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w

szczególnie Uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne

oświadczenie woli rodziców lub opiekunów prawnych.

3.11. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią

odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.4. Procedura dotyczy sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola

4.1. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach otwarcia

placówki, i po upływie 0,5 godziny od momentu zamknięcia przedszkola

dziecko nadal w nim przebywa, nauczycielka powiadamia rodziców, bądź

opiekunów o nie odebraniu dziecka, telefonicznie, lub za pośrednictwem

woźnej wysyłając ją z wiadomością do domu dziecka i zobowiązuje ich do

niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

4.2. O zaistniałym zdarzeniu zostaje poinformowany dyrektor przedszkola.

4.3. Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie - nie ma możliwości

skontaktowania się z opiekunami dziecka, dyrektor lub nauczyciel zwraca się

o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ prawnych

opiekunów.

4.4. Jeżeli mimo powiadomienia dziecko nadal pozostaje w przedszkolu,

dyrektor lub nauczyciel może zwrócić się do policji z prośbą o podjęcie

dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w

pogotowiu opiekuńczym.

4.5. Nieodebrane z placówki dziecko do chwili „przejęcia „nad nim opieki przez

właściwe organy, pozostaje nadal pod opieką nauczycielki , bądź

dyrektora przedszkola.

4.6. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi

opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do

przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu.

4.7. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor

zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować

rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.5. Procedura dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola

chce odebrać rodzic/prawny opiekun, osoba upoważniona będąca pod wpływem

alkoholu, narkotyków, zachowująca się agresywnie, która nie jest w stanie zapewnić

dziecku bezpieczeństwa.

5.1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.

5.2. Nauczyciel zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna

lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z

przedszkola.

5.3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do

odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.

5.4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola i

Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.

5.5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu

wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad

określonych w „Procedurach Bezpieczeństwa w Przedszkolu”

5.6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia

nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi placówki.

5.7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd

Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych

działaniach.6. Procedura dotyczy przypadku, odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców

rozwiedzionych, żyjących w separacji lub w wolnym związku

6.1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa

rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

6.2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie

sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie

z tym postanowieniem.

6.3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do

odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna

sprawującego opiekę nad dzieckiem.

6.4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską a mimo to na

terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np.

kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor

powiadamia policję.V.

Procedury organizacji spacerów i wycieczek1. W przypadku wyjścia na spacer nauczyciel:

1.1. Odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w ewidencji spacerów,

1.2. Zaopatruje dzieci w kamizelki odblaskowe.

1.3. Zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci.

1.4. Idzie zawsze od strony ulicy.

1.5. Dostosowuje trasę do możliwości dzieci.

1.6. Stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.2. W przypadku organizowania wycieczki dyrektor przedszkola powołuje spośród

nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:

2.1. Zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnych zgód

rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie

występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w

wycieczce (informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych).

2.2. Sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników i opiekunów oraz

umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia

dyrektorowi co najmniej dwa dni przed planowaną wycieczką.

2.3. Zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/opiekunów prawnych z programem i

regulaminem wycieczki.

2.4. Powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci.

2.5. Dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i

zainteresowań dzieci.

2.6. Zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz

zaopatrzyć dzieci w kamizelki odblaskowe.

2.7. Czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki, a w razie potrzeby

dyscyplinować uczestników.

2.8. W chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełną

odpowiedzialność za podjęte działania.

2.9. Bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych

niesprzyjających warunków atmosferycznych.

2.10. Nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej

bezpieczeństwu zdrowia i życia.3. Za organizację i przebieg wycieczki są odpowiedzialni także opiekunowie grup,

których obowiązkiem jest:

3.1. Znać program i regulamin wycieczki i przestrzegać ich oraz stosować się do

poleceń kierownika wycieczki,

3.2. Stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed

wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki oraz bezpośrednio przed

powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola.

3.3. Dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc.

3.4. Przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni, a wysiada pierwszy.

3.5. Zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania na

przyjazd pojazdu i podczas przejazdu.

3.6. Przestrzegać obowiązku, by dzieci wysiadały tylko na parkingach.

3.7. Zabezpieczyć wyjście na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem

jazdy.VI

Procedura dotycząca przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku

nieszczęśliwy wypadek

1. Nauczyciel:

1.1 Zapewnia opiekę pozostałym dzieciom i w miarę możliwości udziela

poszkodowanemu dziecku doraźnej pomocy przed medycznej.

1.2 Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/prawnych opiekunów dziecka o

nieszczęśliwym wypadku.

1.3 Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce pogotowie ratunkowe.

1.4 Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

1.5 Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.2. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub

śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o

wypadku podejmuje następujące działania:

2.1. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.

2.2. Sprowadza fachową pomoc medyczną.

2.3. Informuje dyrektora przedszkola o zaistniałym zdarzeniu.

2.4. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

2.5. Sporządza notatkę służbową w której opisuje przebieg zdarzenia.3. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:

3.1. Niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/ prawnych opiekunów

dziecka, inspektora BHP, organ prowadzący radę rodziców, prokuratora i

kuratora oświaty.

3.2. Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie

osób niepowołanych.

3.3. Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny

wypadku.

3.4. Sporządzić protokół powypadkowy.

3.5. Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć

niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.

3.6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie

państwowego inspektora sanitarnego.

3.7. Prowadzić rejestr wypadków.VIIProcedura dotycząca przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore1. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby

umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.

2. Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z

zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu.

3. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu należy

przestrzegać następujących zasad:

3.1. Zobowiązać rodziców/prawnych opiekunów do przedłożenia pisemnego

zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu

leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego dawkowania,

3.2. Wymagać od rodziców/prawnych opiekunów pisemnego upoważnienia: do kontroli

cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, lub podawania leków wziewnych na

astmę,

3.4. Powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz

upoważnienie rodziców/ prawnych opiekunów,

3.5. Na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/ prawnych

opiekunów, dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, dwie osoby do

podawania leku dziecku z których jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze

podawanych leków poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego

leku, daty i godziny podania, dawki, a druga nadzoruje w/w czynności: obydwie

wyznaczone osoby zobowiązane są potwierdzić fakt podania dziecku leku i

nadzorowania tej czynności poprzez złożenie czytelnych podpisów pod

sporządzonym rejestrem.VIII

Procedura dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego1. Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny

pomieszczenia, sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają

bezpieczeństwu dzieci.

2. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani:

2.1. Mieć aktualne szkolenie BHP i znać obowiązujące w placówce stosowne instrukcje

i szkolenia;

2.2. Znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg

ewakuacyjnych;

2.3. Umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym i znać obowiązki

postępowań na okoliczność różnych zagrożeń w tym pożarowego;

2.4. W trakcie alarmu pożarowego stosować się do wytycznych zawartych w instrukcjiBezpieczeństwa Pożarowego Gminnego Przedszkola Publicznego w KościelcuPodstawa prawna:1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.)

2. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43,

poz.296 ze zm.)

3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ustawa z dnia 25 lutego 1964 (Dz. U. Nr 9, poz.59 ze

zm.)

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 265, poz. 257 )

5. Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz.674 ze

zm.)

6. Rozporządzenie MEN i S w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i

niepublicznych placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 6 poz. 69)

7. Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 z 2002r. Nr 10, poz.96.z

2003r. Nr146, z 2004r. Nr 66,poz. 606, z 2005r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007r. Nr 35,

poz.222)

8. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 108,

poz. 90 ze zm.)IX

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci, a w

przypadku narażenia ich na niebezpieczeństwo poniesie za to pełną odpowiedzialność

dyscyplinarną.

2. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 7,00 przez rodziców/opiekunów

prawnych bądź inne upoważnione osoby. Rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają je

do sali, w której dzieci przebywają pod opieką nauczyciela. Analogicznie rodzice

/opiekunowie prawni lub inne upoważnione osoby odbierają dziecko z grupy

bezpośrednio od nauczyciela.

3. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola nie wcześniej niż od godziny 12.30.

4. Dzieci są objęte ciągłym dozorem, opieką nauczyciela i personelu pomocniczego.

5. Nauczyciel musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie

dzieci zostaną odebrane przez rodziców.

6. Nauczycielowi nie wolno podczas pracy z dziećmi ani na chwilę zostawić grupy samej.

Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna się zająć osoba

z personelu pomocniczego (np. woźna). Nauczyciel powinien ograniczyć swoją

nieobecność do minimum. Nauczyciel musi umieć przewidzieć ewentualne skutki

swojej nieobecności.

7. W razie konieczności sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem, tj. wyjścia

dziecka do toalety, zmiany bielizny z powodu zmoczenia się dziecka, nauczyciel

powierza dziecko woźnej oddziałowej lub innemu nauczycielowi. Opiekę taką należy

ograniczyć do minimum.

8. Nauczyciel musi skupić swoją uwagę na dzieciach – nie może zajmować się

rozpraszającymi jego uwagę czynnościami, np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub

przez telefon komórkowy).

9. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie,

bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola.

Dziecko przez cały czas pobytu w przedszkolu jest otoczone opieką nauczyciela lub

upoważnionego pracownika przedszkola.

10. Nauczyciel (oraz personel pomocniczy) odpowiada za stan zabawek, którymi bawią

się dzieci i sprzętu w sali zabaw. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka

powinna skontrolować salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki.

11. Podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel (oraz personel pomocniczy) zwraca

uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze

wspólnych zabawek.

12. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują,

ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich

rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na

bezpieczeństwo dzieci.

13. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie,

systematycznie wdraża dzieci do bezkonfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad

zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci

i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.

14. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga

powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć

świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.

15. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok

ćwiczeń ruchowych i przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel

musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

16. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci

ustawiają się parami i w taki sposób się poruszają (młodsze dzieci ustawiają się w

„pociąg”).

17. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem

nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy i zaznaczenie tego faktu na liście

obecności. Niedopuszczalne jest spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić

dyrektorowi spóźnienie do pracy i podać jego przyczynę.

18. Nauczycielka opuszcza oddział i dzieci z chwilą przyjścia drugiej nauczycielki,

informując ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

19. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze

zmiennika. Jeśli zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić

nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny

ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.

20. Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje

lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dla innych.

21. Nauczyciel jest zobowiązany zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na

terenie przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.Organizacja pierwszej pomocy(postępowanie w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy wychowankom

przedszkola)Opis procedury

1. Pierwsza pomoc przedlekarska to pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub

życia wychowanka przedszkola.

2. Pierwsza pomoc przedlekarska polega przede wszystkim na wezwaniu pogotowia

ratunkowego oraz wykonaniu czynności podejmowanych w celu ratowania osoby

w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów

medycznych oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza,

dopuszczonych do obrotu w Polsce.

3. W przypadku zaistnienia wypadku w przedszkolu pracownik przedszkola, który

zauważył zdarzenie lub jest jego świadkiem, jest zobowiązany w pierwszej kolejności

zapewnić opiekę poszkodowanemu dziecku poprzez wezwanie fachowej pomocy

medycznej.

4. Wzywający pogotowie ratunkowe jest zobowiązany udzielić pracownikowi pogotowia

ratunkowego wszelkich informacji niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy

poszkodowanemu, a także postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez

lekarza, ratownika lub dyspozytora pogotowia ratunkowego.

5. Pracownik przedszkola będący świadkiem zdarzenia lub pracownik, który je zauważył,

jest zobowiązany zabezpieczyć miejsce wypadku i w razie konieczności wyprowadzić

pozostałe dzieci z miejsca zagrożenia, a jeśli nie ma możliwości zrobienia tego

osobiście, powinien wezwać osobę, która wykona te czynności.

6. Pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacji wymagającej nagłego działania

poszkodowanemu udziela pracownik przedszkola, który zauważył wypadek lub jest

świadkiem zdarzenia.

7. W miarę możliwości do udzielenia pierwszej pomocy wzywa się pracownika przedszkola

przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

8. Wykaz pracowników przedszkola przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej

pomocy przedlekarskiej stanowi załącznik do niniejszej procedury.

9. Osoba udzielająca pierwszej pomocy przedlekarskiej powinna udzielić tej pomocy

zgodnie z przyjętymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.

10. Czynności podjęte w ramach udzielania pierwszej pomocy powinny być wykonywane

do czasu podjęcia czynności kwalifikowanej pierwszej pomocy przez przybyłego na

miejsce zdarzenia ratownika lub też do czasu rozpoczęcia medycznych czynności

ratunkowych przez przybyły na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego.

11. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego do obowiązków udzielającego pierwszej

pomocy przedlekarskiej należy w szczególności wykonanie w razie konieczności

opatrunku, ułożenie dziecka w bezpiecznej pozycji, wykonanie sztucznego oddychania

oraz masażu serca, niedopuszczenie do sytuacji zagrożenia życia.

12. Jeśli pierwszej pomocy przedlekarskiej ma udzielać nauczyciel prowadzący w tym

samym czasie zajęcia wychowawczo-opiekuńcze i kształcące z grupą wychowanków

przedszkola, jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych dzieci.

13. Pozostawienie reszty dzieci bez opieki jest niedopuszczalne.

14. O zaistnieniu wypadku w przedszkolu niezwłocznie powiadamia się dyrektora

przedszkola.

15. Postępowanie po zaistnieniu wypadku w przedszkolu regulują przepisy rozdz. 4

Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

szkołach i placówkach

16. W razie wystąpienia urazów (skaleczenia, otarcia, zasinienia) niewymagających

udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej i nie powodujących stanu nagłego

zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola nauczyciel za zgodą rodzica

może dokonać niezbędnych czynności mających na celu udzielenie dziecku pomocy.

17. O każdym wystąpieniu urazu nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub nauczyciel,

pod którego opieką dziecko się znajduje, powiadamia w dniu zdarzenia rodziców

(opiekunów prawnych) dziecka oraz dyrektora przedszkola.

18. Uraz nie stanowi wypadku.

19. W przypadku wystąpienia urazów u dzieci będących pod opieką przedszkola nie

sporządza się dokumentacji powypadkowej. Procedury powypadkowej, określonej

w rozdz. 4 cytowanego wyżej Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, nie stosuje się.

20. W przypadku podejrzenia choroby dziecka niewymagającej udzielenia pierwszej

pomocy przedlekarskiej (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.) nauczyciel niezwłocznie

powiadamia rodziców (opiekunów) dziecka i informuje ich o konieczności

wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola.
Przedszkolowo.pl logo